អតិថិជន នៅសហគមន៍ ជនបទ គឺជាក្រុមគ្រួសារអ្នកភូមិ ដែល មានសមត្ថភាពក្នុងការ សង ត្រលប់កម្ចីមកវិញ មានទីលំនៅ នៅតាមជនបទ ដែលស្ថិតនៅ ក្រៅតំបន់ជាយក្រុង នៃក្រុង របស់ ខេត្តនិមួយៗ (ដែលស្រុក ទាំង មូលហៅថាក្រុង) ស្រុក ទាំងអស់ នៃរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្ត ទាំងមូល នៃខេត្តព្រះ សីហនុ កែប និង ប៉ៃលិន។