ឱកាសការងារ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ម.ក គឺជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដើម្បី​ភាពរីក​ចម្រើន​របស់​អតិថិជន​ដែល​មាន​ដូចជា ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ទទួល ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ អេធីអឹម ទូរទាត់​វិក័យបត្រ ទិញ​កាត​ទូរស័ព្ទ សេវាធនាគារចល័ត ផ្ទេរប្រាក់ ប្តូរប្រាក់ ម៉ាសុីន​ឆូតកាត និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ទូទាំង ២៥ខេត្ត និងរាជធានីក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រាសាក់​ កំពុង​ជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ ដើម្បី​បំពេញ​តួនាទី​ដូចខាង​ក្រោម៖

Deputy Manager of Credit Scoring System Unit

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ August 26, 2022
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

បេឡាធិការ (Teller)

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ August 15, 2022
ទីតាំងការងារ៖ ខេត្តមណ្ឌលគិរី
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Risk Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ August 15, 2022
ទីតាំងការងារ៖ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ, ខេត្ត​​ព្រៃវែង, ខេត្តស្វាយរៀង, ខេត្តកណ្ដាល និង ខេត្ត​តាកែវ
ចំនួនតម្រូវការ៖  7  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Application Development Officer-Frontend Developer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ August 31, 2022
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

មន្រ្តីរដ្ឋបាលកម្ចី (Loan Administration Officer)

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ August 11, 2022
ទីតាំងការងារ៖ ខេត្តព្រះវិហារ
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Senior Business Intelligence Management Officer (Reporting Development)

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ August 31, 2022
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ