​ប្រាសាក់​បាន​ទទួល​ការកោតសរសើរ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ពី​មជ្ឈដ្ឋាន​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ ចំពោះ​សមិទ្ធផល​ដែល​ខ្លួន​សម្រេច​បាន​ក្នុង​រយៈ​ពេល​​ជាង 20 ឆ្នាំ​កន្លង​មក។