ចំណាប់អារម្មណ៍ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ក្នុងរយៈពេល 12 ខែចុងក្រោយនេះ យើងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជា៖ i. ឥណទានមិនដំណើរការក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលបានកើនឡើង ii. ការផ្លាស់ប្ដូរបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ (ការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់ និងចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីលើឥណទាន)។ ប្រាសាក់ នៅតែបន្តបម្រើអតិថិជនបានយ៉ាងច្រើន ដោយផលប៉ះពាល់មានកម្រិតតិច។ ខណៈដែលការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់ថ្មី បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល យើងបានប្រមើលមើលថា ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត (តូចជាង 1,500 ដុល្លារអាមេរិក) និងឥណទានក្រុមនឹងត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេ ដោយសារតែអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ និងចំណាយប្រតិបត្តិការខ្ពស់។ ផលិតផលឥណទានទាំងនេះមានចំនួនតិចជាង 5% នៃសម្ពៀតឥណទានសរុបរបស់ប្រាសាក់តែប៉ុណ្ណោះ។

សំខាន់ជាងនេះ វិសាលភាពនិងប្រសិទ្ធផលរបស់ប្រាសាក់ បានផ្តល់ជំហរយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់ស្ថាប័នក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះ។ ដើម្បីសម្រាលនូវឥទ្ធិពលទាំងនេះ និងរក្សាបាននូវលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពរឹងមាំ យើងបានអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនរួមមាន៖ 1) ពង្រឹងគោលជំហរនៅក្នុងទីផ្សារ និងបន្តពង្រីកវិសាលភាពសម្ពៀតឥណទានរបស់យើង ដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជន 2) កែប្រែអត្រាការប្រាក់ និងថ្លៃសេវាឲ្យស្របតាមបទប្បញ្ញតិ្តថ្មី 3) កាត់បន្ថយចំណាយប្រតិបត្តិការដោយបង្កើនផលិតភាពបុគ្គលិក លុបចោលចំណាយរដ្ឋបាលដែលមិនចាំបាច់ និងធ្វើការបិទសាខាតូចៗ ឬ សាខាដែលមិនចំណេញ។

លទ្ធផលឆ្នាំ 2017 បង្ហាញឲ្យឃើញថា យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនៅបន្តផ្តល់ភាពជោគជ័យក្នុងបរិយាកាសដ៏ប្រឈមនេះ និងបង្ហាញពីរបៀបដែលប្រាសាក់នៅតែនាំយកភាពខ្លាំង និងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្រេចបាននូវលទ្ធផលដូចជា អត្រាឥណទានមិនដំណើរការមានកម្រិតទាបបំផុតប្រៀបធៀបក្នុងវិស័យ បុគ្គលិកមានផលិតភាពខ្ពស់ គ្រប់គ្រងការចំណាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន គ្រប់គ្រងមូលធននិងហានិភ័យដោយភាពមធ្យ័តច្បាស់លាស់ និងមានបុគ្គលិកចូលរួមយ៉ាងសកម្ម។ យើងមានវប្បធម៌ដ៏រឹងមាំ សុចរិតភាព ទំនុកចិត្ត និងសីលធម៌ខ្ពស់ ក្នុងការបម្រើសេវាជូនអតិថិជន ហើយយើងក៏មានមោទនភាពរួមចំពោះលទ្ធផលការងារ ប្រវត្តិដ៏ជោគជ័យ និងការបោះជំហានដែលមានលក្ខណៈពិសេស បើប្រៀបធៀបជាមួយគូប្រកួតប្រជែង ដែលនឹងបង្កើតគុណតម្លៃសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងរយៈពេលវែង។

នៅក្នុងឆ្នាំ 2017 ប្រាសាក់មិនត្រឹមតែរក្សាបាននូវជំហរនាំមុខគេលើទីផ្សារហរិញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹងបណ្តាញការិយាល័យច្រើនជាងគេ លទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណេញ និងសម្ពៀតឥណទានធំជាងគេប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងធានាបាននូវនិរន្តរភាពទៀតផង។ លទ្ធផលដែលប្រាសាក់សម្រេចបានរួមមាន៖

  • ទ្រព្យសកម្មសរុបបានចំនួន 1.75 ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក គឺកើនឡើង 40.4% បើប្រៀបធៀបនឹងដំណាច់ឆ្នាំ 2016
  • សម្ពៀតឥណទានសរុបមានចំនួន 1.55 ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក គឺកើនឡើង 50.2% និងមានអតិថិជនឥណទានសរុបចំនួន 390 ពាន់នាក់
  • ប្រាសាក់បន្តឈានមុខគេលើគុណភាពសម្ពៀតឥណទានក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានអត្រាឥណទានមិនដំណើរការត្រឹមតែ 0.75%
  • សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុបបានកើនឡើងដល់ 915 លានដុល្លារអាមេរិក ដោយមានអតិថិជនបញ្ញើសន្សំសរុប 538 ពាន់នាក់
  • ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធបានកើនឡើងរហូតដល់ 6.5% គឺកើនឡើងពី 54 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2016 ដល់ 57.5 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2017
  • ផលលើមូលធនមានអត្រា 28.8% និងផលលើទ្រព្យសកម្មមានអត្រា 3.8%.
  • បណ្តាញការិយាល័យចំនួន 176 ទីតាំងនៅទូទាំង 25 ខេត្ត-រាជធានី ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួន 130 គ្រឿង និងធ្វើប្រតិបត្ដិការនៅក្នុងភូមិជាង 13,851 ស្មើនឹង 98% នៃភូមិសរុបទាំងអស់ ជាមួយនឹងបុគ្គលិកបម្រើការងារសរុបចំនួន 7,058 នាក់។

អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រផ្តោត និងសង្គតិភាព

យុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើង គឺផ្តោត និងសង្គតិភាព។ យើងប្ដេជ្ញាផ្តល់នូវកំណើនប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ កំណើនប្រាក់ចំណេញនាំមុខគេក្នុងវិស័យ និងគុណតម្លៃរយៈពេលវែង។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងផងដែរ ដើម្បីផ្តល់នូវគុណភាពខ្ពស់លើទ្រព្យសកម្ម និងកំណើនប្រាក់ចំណូលប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ យើងនឹងស្វែងរកបាននូវកាលានុវត្តភាពទាំងឡាយ ដែលស្របទៅតាមទស្សនវិស័យរបស់យើងអំពីនិន្នាការទីផ្សារ កសាងភាពខ្លាំង និងផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ដល់ភាគទុនិក។

យើងជាអ្នកនាំមុខគេលើទីផ្សារ និងជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើធំជាងគេ ដោយគិតពីទ្រព្យសកម្ម សម្ពៀតឥណទាន សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំ។ យើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងពង្រីកការនាំមុខរបស់យើងតាមរយៈទំហំ វិសាលភាព និងសមត្ថភាពក្នុងការលក់ផលិតផលនិងសេវាចម្រុះនានា។​

យើង​ក៏​បាន​វិនិយោគ​ក្នុង​បច្ចេក​វិទ្យា​ថ្មី​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​ស្នូល​ ដែល​អ្នក​ដទៃ​ទៀត​យល់​ថា​លំបាក​នឹង​ធ្វើ​បាន។​ នវានុវត្តន៍​និង​បច្ចេកវិទ្យា​ទាំង​នេះ​នឹង​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ ដោយ​ជួយ​សម្រួល​ប្រតិបត្ដិការ​ឲ្យ​កាន់​តែ​ងាយ​ សាមញ្ញ​ លឿន​រហ័ស​ និង​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ងាយ​ស្រួល។​

ការកសាងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនាំមុខគេ

ដោយការសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខ បរិយាកាសប្រតិបត្តិការរបស់យើងនឹងត្រូវកំណត់ដោយការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងការផ្លាស់ប្តូរបទប្បញ្ញត្តិ។ ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ ប្រាសាក់នៅតែបន្តរីកចម្រើនយ៉ាងល្អប្រសើរ។

ការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារ

ការប្រកួតប្រជែងគឺជាលក្ខណៈដ៏សំខាន់មួយនៃទីផ្សារ ហើយវាក៏ជួយឲ្យអតិថិជនទទួលបានផលល្អប្រសើរដូចជា ថ្លៃទាបជាងមុន និងមានជម្រើសច្រើនជាងមុន។ ការប្រកួតប្រជែងដើម្បីបានចំណែកទីផ្សារក្នុងផ្នែកផលិតផលធនាគារសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ បានជួយលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់អតិថិជន ដោយអតិថិជនទទួលផលិតផលដែលមានថ្លៃទាប ជម្រើសកាន់តែច្រើន ផលិតផលកាន់តែល្អ គុណភាពកាន់តែប្រសើរ និងការទទួលបានសេវាកាន់តែងាយស្រួល។ សម្រាប់រយៈពេលវែង អត្ថប្រយោជន៍ដែលអតិថិជនទទួលបាន ក៏ត្រូវពឹងផ្អែកជាសំខាន់ផងដែរលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដ៏មានស្ថិរភាពនិងរឹងមាំនៅកម្ពុជា។

ធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានាដែលយើងបានប្រកួតប្រជែង ជាទូទៅវិវត្តទៅរកភាពខ្លាំង។ យើងក៏បានជួបប្រទះនូវការប្រកួតប្រជែងពីស្ថាប័នថ្មីៗ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រ និងចំណែកទីផ្សារអាជីវកម្មមួយចំនួនផងដែរ។ ថ្វីបើការប្រកួតប្រជែងមានការកើនឡើង យើងនៅតែរក្សាបានជំហរនាំមុខគេ ហើយបានធ្វើការវិនិយោគសំខាន់ៗចំពោះសមត្ថភាពបុគ្គលិក ដំណើរការ និងបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីបំពេញតម្រូវការដល់អតិថិជនថ្មី និងចាស់តាមគន្លងរបស់យើង។

បន្តកសាងនៅលើគ្រឹះដ៏រឹងមាំ

ប្រាសាក់មានគ្រឹះដ៏ធំមាំដើម្បីបន្តកសាងវប្បធម៌ សុចរិតភាព ទំនុកចិត្ត និងឥរិយាបថសីលធម៌យ៉ាងរឹងមាំ នៅក្នុងគ្រប់អាជីវកម្មទាំងអស់របស់យើង។ យើងមានមោទនភាពរួមចំពោះលទ្ធផលការងាររបស់យើង។ យើងមានប្រវត្តិដ៏ជោគជ័យ ហើយជំហានរបស់យើងមានលក្ខណៈពិសេសដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់វិនិយោគិន និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោក។ នៅទូទាំងប្រាសាក់ បុគ្គលិកទាំងអស់ផ្ដល់គុណតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការធ្វើការជាមួយគ្នា ហើយពួកគេមានឆន្ទៈដ៏មោះមុតដូចគ្នាក្នុងការបម្រើអតិថិជន។ ផលិតភាពការងារដ៏ខ្ពស់របស់បុគ្គលិកជាមន្ត្រីឥណទានចំនួនជាង 4,100 នាក់ និងបណ្ដាញការិយាល័យចំនួន 176 សាខាបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវភាពបត់បែន និងស្ថិរភាពផ្នែកប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំ។ អនុបាតចំណាយធៀបនឹងចំណូលរបស់យើងមានអត្រា 39% គឺស្ថិតក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានដែលល្អបំផុតនៅក្នុងវិស័យ។ យើងជឿជាក់ថា ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះ នឹងបន្តឲ្យប្រាសាក់រក្សាជំហរជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងវិស័យទាំងមូល និងការប្រកួតប្រជែងលើថ្លៃដើម។

បុគ្គលិក​របស់​ប្រាសាក់​បន្ត​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​លទ្ធផល​វិជ្ជមាន​

ជោគជ័យ​របស់​យើង​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​នឹង​មិន​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​ដោយ​គ្មាន​ការ​លះ​បង់​ និង​ការ​បំពេញ​ការងារ​ដោយ​វិជ្ជា​ជីវៈ​របស់​បុគ្គលិក​របស់​យើង​ ដែល​មាន​ ការ​ចូលរួម​ខ្ពស់​ និង​ការ​ផ្តោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​អតិថិជន​ក្នុង​ការ​នាំ​ទៅ​រក​លទ្ធផល​ល្អ។​ យើង​នឹង​ធានា​ថា​ យើង​កំពុង​បង្កើត​នូវ​វប្បធម៌​មួយ​ដែល​បណ្ដុះ​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត​ថ្មី​ និង​ការ​សហការ​គ្នា​ដែល​ កំពុង​មាន​សន្ទុះ​កើន​ឡើង​បត់​បែន​ និង​ផ្ដោត​សំខាន់​ទៅ​ការ​អនុវត្ត​ ដើម្បី​បំពេញ​តម្រូវ​ការ​អតិថិជន។​ យើង​កសាង​កន្លែង​ការងារ​ដ៏​ល្អ​ប្រសើរ​សម្រាប់​បុគ្គលិក​របស់​យើង​ ដោយ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ចំពោះ​ភាព​ចម្រុះ​ និង​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​ និង​ជា​កន្លែង​ដែល​គ្រប់​គ្នា​មាន​ឱកាស​មួយ​ដើម្បី​សម្រេច​បាន​នូវ​សក្តានុពល​ពេញ​លេញ​របស់​ពួក​គាត់។

ការដឹកនាំប្រកបដោយភាពជឿជាក់

ខណៈការផ្លាស់ប្តូរបទប្បញ្ញត្តិ ការកំណត់ពិដានអត្រាការប្រាក់ បម្រែបម្រួលទីផ្សារ និងការប្រកួតប្រជែងកើនឡើង នឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនកើតឡើងក៏ដោយ ប៉ុន្តែយើងក៏បានសម្លឹងឃើញពីកាលានុវត្តភាពផងដែរ។ យើងប្តេជ្ញាផ្តល់ជូននូវយុទ្ធសាស្រ្តដ៏ត្រឹមត្រូវ ធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលនិងសេវា ពង្រឹងវប្បធម៌និងបុគ្គលិក ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើន និងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រែប្រួលនៅលើទីផ្សារ។

អ្វីដែលពេលវេលាទាំងនេះបានបង្ហាញប្រាប់យើងគឺថា យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងកំពុងដំណើរការបានយ៉ាងល្អប្រសើរ។ យើងមានជំនឿចិត្តជាងពេលណាៗទាំងអស់ថា យើងបានជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវ និងមានមនុស្សដ៏មានសមត្ថភាព ដែលអាចឆ្លើយតបចំពោះការប្រឈមនៅពេលខាងមុខ។ ដោយយើងស្វែងរកកំណើនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងនិរន្តរភាព យើងបានព្យាយាមបន្តស្នើសុំការគាំទ្រពីអតិថិជននិងភាគទុនិកឲ្យរួមដំណើរជាមួយយើង ឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកលំបិននេះ ឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតដ៏សម្បូររុងរឿង។

យើងមានទំនុកចិត្តយ៉ាងមុតមាំថា យុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើងមានភាពរឹងមាំ។ តាមរយៈការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របានយ៉ាងល្អប្រសើរ និងការរីកចម្រើនប្រកបដោយអត្ថន័យ ប្រៀបធៀបនឹងអាទិភាពដែលយើងបានផ្ដោត ប្រាសាក់ នឹងនៅតែស្ថិតក្នុងជំហររឹងមាំ ដើម្បីអនុវត្តតាមកម្មវត្ថុនៃលទ្ធផលរយៈពេលមធ្យម និងបង្កើតគុណតម្លៃសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងរយៈពេលវែង។

យើងខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ និងថ្លែងអំណរគុណដល់លោក Ranjit Michael Samuel Fernando ជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ចំពោះការដឹកនាំលំដាប់កំពូលរបស់លោក និងចំពោះស្នាដៃដែលលោកបន្សល់ទុកសម្រាប់ស្ថាប័ន គឺភាពរឹងមាំ និងជាគ្រឹះស្នូលដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ពេលអនាគត។

ជំនួសមុខឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្នាក់គ្រប់គ្រងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងបុគ្គលិកប្រាសាក់ទាំងអស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែង និងការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារ អរគុណចំពោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងការគាំទ្រនិងការផ្តល់ដំបូន្មាន និងអរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និយ័តករ និងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា រួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលតែងតែគាំទ្រប្រាសាក់។

លទ្ធផលដ៏ល្អរបស់ប្រាសាក់នៅឆ្នាំ 2017 គឺជាសក្ខីភាពនៃការខិតខំប្រឹងប្រែង និងការលះបង់របស់បុគ្គលិកប្រាសាក់ជិត 7,100 នាក់។ យើងខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថា នេះគឺជាការចូលរួមចំណែករបស់ពួកគាត់ និងសូមថ្លែងអំណរគុណពួកគាត់ចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្យមានលទ្ធផលជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់នេះ។

លោក ស៊ីម សេនាជាតិ
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ