កម្មវិធី​គណនា

កម្មវីធីគណនាឥណទាន

កម្មវិធីគណនាឥណទាននេះ អនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកប៉ាន់ស្មានការសងឥណទានប្រចាំខែរបស់លោកអ្នក ដោយមានបញ្ជាក់ពីចំនួនប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ដែលត្រូវសងប្រចាំខែនីមួយៗ។

អាន​បន្ថែម...

កម្មវិធី​គណនាបញ្ញើមានកាលកំណត់

កម្មវិធីគណនាប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់នេះ បង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីការប្រាក់សរុបរបស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានទៅតាមអត្រាការប្រាក់បញ្ញើកាលវេលាមានកំណត់ដែលប្រាសាក់ផ្ដល់ជូន ។

អាន​បន្ថែម...

កម្មវិធី​គណនា​ប្ដូរ​ប្រាក់

ការប្ដូរប្រាក់ខ្វែងកើតឡើងដោយ​ឆ្លង​កាត់​ប្រាក់​រៀល។ លទ្ធផល​ដែល​គណនា​ដោយ​កម្ម​វិធី​គណនា​ប្រាក់​ប្តូរ​ខាង​លើ​គ្រាន់​តែ​ជា​ការ​បង្ហាញ​ជូន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ ។ លទ្ធផល​ដែល​បង្ហាញ​ចេញ​មក​អាច​ខុស​គ្នា​ពី​លទ្ធផល​ជាក់​ស្តែង​ ។

អាន​បន្ថែម...