បេឡាធិការ (Teller)

ទីតាំងការងារ
 • សាខាឧត្តរមានជ័យ
 • សាខា អន្លង់វែង
 • សាខា ត្រពាំងប្រាសាទ
ភារកិច្ច និង ការទទួលខុសត្រូវមាន៖
 • បញ្ចូលព័ត៌មានអតិថិជន (CIF Creation) បង្កើតគណនីសន្សំ (Saving Opening) គណនីកម្ចី (Loan Opening) និងគណនីមានកាលកំណត់ (TD) ក្នុងប្រព័ន្ធ
 • បង្ខាំង-ដោះបង្ខាំងគណនី និងបិទគណនី
 • ធ្វើប្រតិបត្តិការដាក់-ដកប្រាក់ សន្សំ ផ្ទេរប្រាក់ ប្ដូរប្រាក់ជូនអតិថិជន ក្នុងប្រព័ន្ធ FLEXCUBE
 • ធ្វើប្រតិបត្តិការចុះបញ្ជី ទូទាត់ចំណូល-ចំណាយជូនអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងបុគ្គលិកធ្វើប្រតិបត្តិការចុះបញ្ជី​ បុរេប្រទាន​ និងទូទាត់​ជា​មួយ​មន្ត្រី​ឥណទាន
 • ការងារចុះបញ្ជី​ផ្សេងៗ​ទៀត​ តាមការ​ចាត់ចែង​របស់ប្រធានបេឡា​
 • បើក​ប្រាក់​កម្ចី និងទទួល​ប្រាកើ​សំណង​ពី​អតិថិជន​ និងកត់ត្រាសក្ខីបត្រ
 • ទទួលដាក់​-​ដកប្រាក់​ បញ្ញើអតិថិជន និងកត់ត្រា​លើសក្ខីបត្រ
 • ទទួលខុសត្រូវ កត់ត្រា​ តាម​ដាន​ និង​គ្រប់គ្រង​ទ្រព្យដាក់ធានា (Collateral)
 • ទទួលខុសត្រូវ កត់ត្រា តាម​ដាន​ និង​គ្រប់​គ្រង​ឯកសារ Loan File នឹង Saving File
 • ពន្យល់និងឈ្លើយតបនូវចម្ងល់របស់អតិថិជនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ
លក្ខណៈសម្បត្តិចាំបាច់ត្រូវមាន៖
 • បានបញ្ជប់ ឬកំពុងសិក្សាបរិញ្ញាប័ត្រផ្នែក គណនេយ្យ ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ
 • មានបទពិសោធន៍ទាក់ទង​នឹង​ផ្នែក​គណនេយ្យនៅ​តាម​ ធនាគារ​ ឬ​ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ជា​ការ​ប្រសើរ
 • មានគុណធម៌​ប្រុងប្រយ័ត្ន មានវិន័យការងារ និងមានភាពស្មោះត្រង់
 • មានជំនាញ​ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងមានជំនាញទំនាក់ទំនងល្អ
 • និយាយ សរសេរ អានភាសាអង់គ្លេសបាន​ល្អ​ និង​ចេះកុំព្យូទ័រ​ Microsoft Offices, Internet
 • ផ្ដល់អាទិភាពដល់បេក្ខជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ

Interested candidates are requested to submit his/her resume, cover letter with expected salary, photo, copy of certificates, recommendations, ID card, birth letter and family book via E-mail or to PRASAC MFI., Head Office at Building 212, St. 271, Toultompong 2, Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia.

E-mail: recruitment@prasac.com.kh
Tel: 023 220 102

Note: Shortlisted candidates will be contacted for writing test or interview.

Click button below to download employment application

Application Form