មន្រ្តីធនធានមនុស្សភូមិភាគ

ទីតាំងការងារ៖
 • ភូមិភាគ 4 (ខេត្ត តាកែវ)
 • ភូមិភាគ 5 (ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ )
 • ភូមិភាគ 6 (ខេត្ត បាត់ដំបង)
 • ភូមិភាគ 7 (ខេត្ត សៀមរាប)
ភារៈកិច្ច និង ការទទួលខុសត្រូវមាន៖
 • រៀបចំដំណើរការនៃប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក កម្រិតសាខា។
 • តាមដានការចូលបម្រើការងាររបស់បុគ្គលិកថ្មីក្នុងសាខានីមួយៗ។
 • គ្រប់គ្រង ប្រមូលតាមដាន និងការរៀបចំឯកសារបុគ្គលិក គ្រប់សាខាក្នុងភូមិភាគ។
 • បញ្ចូលនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មព័ត៌មានបុគ្គលិកក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបុគ្គលិក។
 • រៀបចំស្កេនឯកសារបុគ្គលិក និងបញ្ចូលក្នុង Drive។
 • គ្រប់គ្រងនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឯកសារបុគ្គលិកក្នុងភូមិភាគ និង សាខា។
 • ប្រមូល និងគ្រប់គ្រងសៀវភៅការងារបុគ្គលិក។
 • តាមដាន ជម្រុញ និងប្រមូលការវាយតម្លៃលទ្ធផលការងារក្នុងរយៈពេលការងារសាកល្បងជូននាយកភូមិភាគនិងផ្ញើរជូន ការិយាល័យកណ្តាល។
 • អនុវត្តការងារផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវដោយអ្នកគ្រប់គ្រង។
លក្ខណៈសម្បត្តិចាំបាច់ត្រូវមាន៖
 • យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានបរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស គ្រប់គ្រងទូទៅ ធនាគារ/ហិរញ្ញវត្ថុ។
 • មានបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ យ៉ាងហោច 6 ខែ។
 • មានចំណេះដឹងផ្នែក ភាសាអង់គ្លេសទាំងការនិយាយ និងការសរសេរ។
 • មានអត្តចរិករួសរាយរាក់ទាក់ ស្លូតបូត សុភាពរាបសារ និងមានទំនាក់ទំនងល្អ។
 • ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (កម្មវិធី Word, Excel, Power Point, និង អ៊ីធ័រណេត អាចវាយឯកសារខ្មែរ និង ភាសារអង់គ្លេសបានល្អ។
 • មានឯករាជ្យភាពក្នុងការងារទោះជាមិនមានការគ្រប់ គ្រងផ្ទាល់។

Interested candidates are requested to submit his/her resume, cover letter with expected salary, photo, copy of certificates, recommendations, ID card, birth letter and family book via E-mail or to PRASAC MFI., Head Office at Building 212, St. 271, Toultompong 2, Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia.

E-mail: recruitment@prasac.com.kh
Tel: 023 220 102

Note: Shortlisted candidates will be contacted for writing test or interview.

Click button below to download employment application

Application Form