បេឡាធិការ ( Teller )

ភារៈកិច្ច និង ការទទួលខុសត្រូវមាន
 • បញ្ចូលព័ត៌មានអតិថិជន (CIF Creation) បង្កើតគណនីសន្សំ (Savings Opening) គណនីកម្ចី(Loan Opening) និងគណនី មានកាលកំណត់ (TD) ក្នុងប្រព័ន្ធ FLEXCUBE
 • បង្ខាំង-ដោះបង្ខាំងគណនី និងបិទគណនី
 • ធ្វើប្រតិបត្តិការដាក់-ដកប្រាក់ សន្សំ ផ្ទេរប្រាក់ ប្តូរប្រាក់ជូនអតិថិជន ក្នុងប្រព័ន្ធFLEXCUBE
 • ធ្វើប្រតិបត្តិការចុះបញ្ជី ទូទាត់ចំណូល-ចំណាយជូនអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងបុគ្គលិកធ្វើប្រតិបត្តិការចុះបញ្ជី បុរេប្រទាន និងទូទាត់ជាមួយ មន្រ្តីឥណទាន
 • ការងារចុះបញ្ជីផ្សេងៗទៀត តាមការចាត់ចែងរបស់ប្រធានបេឡា
 • បើកប្រាក់កម្ចី និងទទួលប្រាក់សំណងពីអតិថិជន និងកត់ត្រាលើ សក្ខីបត្រ
 • ទទួលដាក់-ដកប្រាក់ បញ្ញើពីអតិថិជន និងកត់ត្រាលើសក្ខីបត្រ
 • ទទួលខុសត្រូវ កត់ត្រា តាមដាន និងគ្រប់គ្រងទ្រព្យដាក់ធានា (Collateral)
 • ទទួលខុសត្រូវ កត់ត្រា តាមដាន និងគ្រប់គ្រងឯកសារ Loan file និង Saving File
 • ពន្យល់និងឆ្លើយតបនូវចម្ងល់របស់អតិថិជនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ
លក្ខណៈសម្បត្តិចាំបាច់ត្រូវមាន
 • បានបញ្ចប់ ឬកំពុងសិក្សាបរិញ្ញាប័ត្រផ្នែក គណនេយ្យ ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ
 • មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងផ្នែកគណនេយ្យ នៅតាម ធនាគារ ឬ ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាការ ប្រសើរ
 • មានគុណធម៌ប្រុងប្រយត្ន័ មានវិន័យការងារ និងមាន ភាពស្មោះត្រង់
 • មានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងមានជំនាញទំនាក់ទំនងល្អ
 • និយាយ សរសេរ អានភាសាអង់គ្លេសបានល្អ និងចេះ កុំព្យូទ័រ Microsoft Offices, Internet
 • ផ្តល់អាទិភាពដល់បេក្ខជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ
 • បុរសត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំ បម្រើការងារ

Interested candidates are requested to submit his/her resume, cover letter with expected salary, photo, copy of certificates, recommendations, ID card, birth letter and family book via E-mail or to PRASAC MFI., Head Office at Building 212, St. 271, Toultompong 2, Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia.

E-mail: recruitment@prasac.com.kh
Tel: 023 220 102

Note: Shortlisted candidates will be contacted for writing test or interview.

Click button below to download employment application

Application Form