ឱកាសការងារ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ គឺជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដើម្បី​ភាពរីក​ចម្រើន​របស់​អតិថិជន​ដែល​មាន​ដូចជា ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ទទួល ប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ អេធីអឹម ទូរទាត់​វិក័យបត្រ ទិញ​កាត​ទូរស័ព្ទ សេវាធនាគារចល័តតាមទូរស័ព្ទ សេវាធនាគារចល័តតាមអីុន​ធ័រ​ណែត ផ្ទេរប្រាក់ ប្តូរប្រាក់ ម៉ាសុីន​ឆូតកាត និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ទូទាំង ២៥ខេត្ត និងរាជធានីក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រាសាក់​ កំពុង​ជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ ដើម្បី​បំពេញ​តួនាទី​ដូចខាង​ក្រោម៖

តួនាទី ចំនួនតម្រូវការ ទីតាំងការងារ កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ
Research and Development Officer 2 រាជធានីភ្នំពេញ October 5, 2018
Banking Services Officer 1 រាជធានីភ្នំពេញ October 3, 2018
Financial MIS Officer 1 រាជធានីភ្នំពេញ October 5, 2018
Manager of Customer Service Unit 1 រាជធានីភ្នំពេញ October 5, 2018
NPL Management Officer 3 រាជធានីភ្នំពេញ October 4, 2018
Personnel Officer 1 រាជធានីភ្នំពេញ October 1, 2018
Performance Management Officer 1 រាជធានីភ្នំពេញ October 1, 2018
Senior Recruitment Officer 2 រាជធានីភ្នំពេញ October 1, 2018
Senior Legal HR Officer 1 រាជធានីភ្នំពេញ October 3, 2018
Senior Lending Support Officer 2 រាជធានីភ្នំពេញ September 28, 2018
Database Administration Officer 2 រាជធានីភ្នំពេញ September 27, 2018
Core Banking Officer 1 រាជធានីភ្នំពេញ September 27, 2018
Regional Auditor 4 ខេត្តក្រចេះ, ខេត្តរតនគិរី, ខេត្តព្រះសីហនុ និង ខេត្តព្រះវិហារ September 25, 2018
Public Relation Officer 1 រាជធានីភ្នំពេញ September 25, 2018
Volunteer ជាច្រើន​រូប រាជធានីភ្នំពេញ September 25, 2018

ចំពោះបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបំពេញទម្រង់បែបបទសុំបំពេញការងារទីនេះ

ចុច​លើ​ ទម្រង់បែបបទសុំបំពេញការងារ​​ ដើម្បី​ទាញ​យក​ទម្រង់​បែប​បទ​ការងារ​