ឱកាសការងារ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ម.ក គឺជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដើម្បី​ភាពរីក​ចម្រើន​របស់​អតិថិជន​ដែល​មាន​ដូចជា ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ទទួល ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ អេធីអឹម ទូរទាត់​វិក័យបត្រ ទិញ​កាត​ទូរស័ព្ទ សេវាធនាគារចល័ត ផ្ទេរប្រាក់ ប្តូរប្រាក់ ម៉ាសុីន​ឆូតកាត និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ទូទាំង ២៥ខេត្ត និងរាជធានីក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រាសាក់​ កំពុង​ជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ ដើម្បី​បំពេញ​តួនាទី​ដូចខាង​ក្រោម៖

មន្រ្តីឥណទាន

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ May 31, 2020
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនតម្រូវការ៖  ជាច្រើនរូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

មន្រ្តីឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ May 31, 2020
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនតម្រូវការ៖  ជាច្រើនរូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Regional Auditor

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ June 16, 2020
ទីតាំងការងារ៖ ខេត្តរតនគិរី, ខេត្តព្រះសីហនុ, ខេត្តកណ្ដាល និង ខេត្តកោះកុង
ចំនួនតម្រូវការ៖  4  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Manager of Legal Unit

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ June 6, 2020
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Products Development Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ June 15, 2020
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Senior Research and Development Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ June 15, 2020
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Financial MIS Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ June 9, 2020
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Public Relations Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ June 15, 2020
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Research and Development Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ June 9, 2020
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  2  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ