ឱកាសការងារ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ គឺជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដើម្បី​ភាពរីក​ចម្រើន​របស់​អតិថិជន​ដែល​មាន​ដូចជា ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ទទួល ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ អេធីអឹម ទូរទាត់​វិក័យបត្រ ទិញ​កាត​ទូរស័ព្ទ សេវាធនាគារចល័ត ផ្ទេរប្រាក់ ប្តូរប្រាក់ ម៉ាសុីន​ឆូតកាត និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ទូទាំង ២៥ខេត្ត និងរាជធានីក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រាសាក់​ កំពុង​ជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ ដើម្បី​បំពេញ​តួនាទី​ដូចខាង​ក្រោម៖

មន្រ្តីឥណទាន

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ September 30, 2019
ទីតាំងការងារ៖ 25 ខេត្ត​ - រាជធានី
ចំនួនតម្រូវការ៖  ជាច្រើនរូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

មន្រ្តីឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ September 30, 2019
ទីតាំងការងារ៖ 25 ខេត្ត​ - រាជធានី
ចំនួនតម្រូវការ៖  ជាច្រើនរូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Compensation Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ October 3, 2019
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Manager of Customer Service Unit

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ September 25, 2019
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Call Center Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ September 23, 2019
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  2  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Financial Control Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ September 25, 2019
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Managerial Accounting Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ September 25, 2019
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Regulatory Reporting Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ September 25, 2019
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Financial MIS Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ September 25, 2019
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Volunteer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ October 4, 2019
ទីតាំងការងារ៖ ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនតម្រូវការ៖  ជាច្រើនរូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

ចុច​លើ​ ទម្រង់បែបបទសុំបំពេញការងារ ដើម្បី​ទាញ​យក​ទម្រង់​បែប​បទ​ការងារ​