ផ្សេងៗ

ប្រាសាក់​ បាន​សម្ពោធ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​អគារ​បណ្ណាល័យ​ទី​២២​ នៅ​សាលា​ស្វាយ​ជ្រំ​
ប្រាសាក់​ បាន​សម្ពោធ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​អគារ​បណ្ណាល័យ​ទី​២២​ នៅ​សាលា​ស្វាយ​ជ្រំ​

ខេត្ត​កណ្ដាល​ អគារ​បណ្ណាល័យ​ដ៏​ថ្មី​សន្លាង​ពណ៌​...