កាហ្វេដូងក្រអូប

St. 360, Phum 2, Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh