គន្ធី ល្អឯក កាត់ដេរ

House № 30Eo, St. 291 , Phum 1, Sangkat Boeng Kak Ti Pir, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh