គីម​ ហេង ទិញ លក់ និងជួសជុលទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទ  

Boeng Trabaek Market, St. 105, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh