គីម សាន 285

House № 285, Mao Tse Toung Blvd., Phum 1, Sangkat Phsar Daeum Kor, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh