ចាន់ណា ហ្វេស្សិន

House № J24, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh