ជាងទុំកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់

Kandal village, Sangkat Preaek Phnov, Khan Praek Pnov, Phnom Penh