ណា ណា ព្យាបាលស្បែកមុន

Tuol Pongro village, Sangkat Chaom Chau 1, Khan Pur SenChey, Phnom Penh