តាំង ស៊ុយហ៊ួរ លក់គ្រឿងសំណង់

House № 182DEo, St. 107, Sangkat Ou Ruessei Ti Buon, Khan Prampir Meakkakra, Phnom Penh