ទេពី លក់សំបកកង់រថយន្ត និងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត

Thnal Totueng village, Damnak Ampil commune, Angk Snuol district, Kandal