បុកល្ហុង ក្តាមស្រែ

St. 1612, Sangkat Chhbar Ampov Ti Pir, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh