ប៊ូស្រាត្រជាក់ចិត្ត

Chamkar Tae village, Sangkat Spean Mean Chey, Krong Saen Monourom, Mondul Kiri