ផ្ទះកង្កែប

House № 1A, St. 271, Phum 11, Sangkat Tuek La ak Ti Bei, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh