ភោជនីយដ្ឋានដើមលាភ សាខាសន្ធរមុខ

House № 06B, St. 122 Corner 259, Sangkat Phsar Depou Ti Pir, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh