ម៉ី ម៉ី កាហ្វេថៃ ដូងក្រអូប

St. 598 , Sangkat Tuol Sangkae 1, Khan Russey Keo, Phnom Penh