ម៉ួស្ទីនកាហ្វេ

St. 430, Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh