រដ្ឋធី បេប៊ី

Trapeang Thloeng 1 village, Sangkat Chaom Chau 1, Khan Pur SenChey, Phnom Penh