លាង ហ៊ុយ លក់គ្រឿងសំណង់គ្រប់ប្រភេទ

House № 17, Thma Koul 2 village, Sangkat Chaom Chau 2, Khan Pur SenChey, Phnom Penh