សិទ្ធិការ្យ ហូលខ្មែរ ក្រណាត់ប៉ាក់ និង កាត់ដេរ

National Road 1, Sangkat Nirouth, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh