សុខ ហេង លក់ព្រំ និងគ្រឿងសង្ហារឹមគ្រប់ប្រភេទ

St. 271 Corner 371, Kbal Tumnob village, Sangkat Boeng Tumpun 2, Khan Mean Chey, Phnom Penh