ស៊ូស៊ូ កាហ្វេដូង & តែគុជ

House № 84A, St. 430, Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh