ស្បូវកាហ្វេ

House № 62, St. 143, Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh