ហនុមាន កាហ្វេ

St. 528, Phum 4, Sangkat Boeng Kak Ti Muoy, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh