ហាងលក់គ្រឿងអលង្ការ សំអឿន សារិ

House № 95, Doeum Kor Village, Sangkat Daeum Mien, Krong Ta Khmau, Kandal