ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប ធារិទ្ធ

Trapeang Thloeng 2 village, Sangkat Chaom Chau 1, Khan Pur SenChey, Phnom Penh