ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប ហេង សុខមាន

House № 039, Chaom Chau 1 village, Sangkat Chaom Chau 1, Khan Pur SenChey, Phnom Penh