ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប ហួត សៀរ

House № 4, St. 3A, Mol village, Sangkat Dangkao, Khan Dangkao, Phnom Penh