ហាងលក់ទូរស័ព្ទទំនើប ឈុន ហេង

Damnak Thum village, Sangkat Stueng Mean chey 2, Khan Mean Chey, Phnom Penh