ហាងលក់បាយ ម៉ាក់រីតា

House № 179, St.173, Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh