ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ សុខា

Boeng Keng Kang Market, St. 21, Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh