ហាងសាច់អាំងទឹកកាពិ BBQ

House № 43, St. 143, Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh