ហុង ស្រីណា​ លក់ ទិញ គ្រឿងអលង្ការ មាស ប្លាកទីន

Kandal village, Sangkat Preaek Phnov, Khan Praek Pnov, Phnom Penh