អាហារដ្ឋានបាយមាន់ស្រែ

House № 150, St. 430, Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh