អាហារដ្ឋានម្លប់មៀន

House № 5 E0, St. 450, Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh