អាហារដ្ឋាន កែម ធឿន

Phum Ti Bei, Sangkat Chrouy Changvar, Khan Chraoy Chongvar, Phnom Penh