អាហារដ្ឋាន លាភសំណាង

House № 53, St. 53 , Kbal Tumnob village, Sangkat Boeng Tumpun 2, Khan Mean Chey, Phnom Penh