អាហារដ្ឋាន សុភមង្គល

St. 193 Corner 402, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh