អ៊ាវ ចាន់ថន សួនធម្មជាតិ

Tuek Thla village, Sangkat Tuek Thla, Khan Saensokh, Phnom Penh