អ៊ិន សុធាវី លក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទ

Kandal village, Sangkat Preaek Phnov, Khan Praek Pnov, Phnom Penh