ឱសថស្ថានឆ័ត្រ

National Road 1, Boeng Chhuk village, Sangkat Nirouth, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh