អច្ឆរិយខ្មែរកាត់ដេរ

St. 388, Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh